Docent Jiří Palacký studoval architekturu na Fakultě architektury VUT v Brně a na School of Architecture and Design, University of Brighton ve Velké Británii. V roce 2006 obhájil na FA VUT v Brně disertační práci na téma GIS a inventarizace výrobních území tradičních průmyslových měst ČR po roce 1990. V roce 2011 obhájil svoji habilitační práci s názvem Metodologie architektonického návrhu: Struktivně taktilní modelování, komplexní vrstvení a regenerace miniBrownfields. V letech 1997–2002 pracoval v architektonické kanceláři UAD Studio Brno architektů A. Hladíka, M. Kabely a J. Palackého a v ateliéru P.A.W. architektů J. Škrabala a L. Gryma v Brně. V roce 1998 založil vlastní projekční ateliér. V letech 2006–2014 učil na FA VUT v Brně na Ústavu navrhování prof. P. Pelčáka a na Ústavu teorie prof. V. Šlapety. Od roku 2014 vykonává funkci proděkana pro vědu a od roku 2016 vede Ústav prostorové tvorby. Jako proděkan pro vnější vztahy měl v letech 2006–2014 na starosti především spolupráci se zahraničím. Navázal a rozvinul spolupráci např. s IIT Chicago, nebo s University of Liechtenstein a s řadou dalších kvalitních zahraničních univerzit. Vede mezinárodní výuku architektonického a struktivního navrhování a workshopy. Zajišťuje výuku předmětů zaměřených na regeneraci brownfields a nauku o prostoru, světle a tvaru v architektuře. Je rovněž školitelem studentů doktorského studia.

Jiří Palacký byl v letech 2013–2017 členem hodnotícího panelu technických věd GA ČR a je recenzentem časopisu Urbanismus a územní rozvoj (ISSN 1212-0855). Přednášel na několika zahraničních univerzitách SARUP UW Milwaukee, ETSA Madrid, University of Brighton a na mezinárodních konferencích.

Jeho výzkum a publikace se zaměřují především na tektoniku v architektuře, parametrické struktury inspirované technikou origami a tvorbu modelů architektonického měřítka. Zabývá se rovněž problematikou regenerace bývalých průmyslových území a je zakladatelem iniciativy miniBrownfields. Od roku 2002 je hlavním řešitelem, nebo spoluřešitelem řady výzkumných a mezinárodních projektů GAČR, Leonardo da Vinci, SV a RP MŠMT ČR, FRVŠ a OP VK.

V roce 1999 obdržel společně s architekty J. Škrabalem a L. Grymem hlavní cenu v kategorii novostavba Grand Prix OA Praha za budovu IPB Pojišťovny v Brně. V roce 2001 obdržel za spolupráci na Domě Kapitol Brno společně s architekty J. Škrabalem, J. Sapákem a L. Grymem hlavní cenu Grand Prix OA Praha v kategorii interiér.

LinkedIn

Email

CZ

EN

portrait8Version4

Teaching portfolio
Parametric design

Work
Blog
Contact